रौतहट । मेरो नगर म बनाउछु मुल नाराका साथ रौटहटको मध्य भाग रहेको गढीमाई नगरपालिकाले आज आफ्नो आठै नगर सभा सम्पन्न गरेको छ । नगर प्रमुख श्याम प्रसाद यादव अध्यक्षतामा भएको नगरसभा सर्व सहमतीले सम्पन्न भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नागेन्द्र यादवले बताउनु भएका छन ।
नपाको समग्र बजेट पैसठी करोड बासठी लाख पन्चान्बे हजार विनियजित बजेट प्रस्तुत गर्दै नगर प्रमुख श्याम प्रसाद यादवले , प्रस्तुत बजेट चालु तर्फ चौतिस करोड सतासी लाख अन्ठाउन्न हजार मात्र) र पुँजीगत तर्फ तीस करोड पचहतर लाख सैतिस हजार मात्र) बजेट बिनियोजन गरेको बताए ।
आउँदो आ.ब. २०७९÷०८० का लागि खर्च व्यहोर्ने श्रोततर्फ आन्तरिक आय रु १०,००,००,००० ।– (अक्षरेपी रु दस करोड मात्र), मालपोत रोयाल्टी तर्फ रु २,००,००,०००।– (अक्षरेपी रु दुई करोड मात्र), संघीय सरकारको समानिकरण अनुदान तर्फ रु १३,३२,००,००० ।– (अक्षरेपी रु तेरह करोड बतिस लाख मात्र), संघीय सरकारको सशर्त अनुदान तर्फ रु २५,६३,००,०००।– (अक्षरेपी रु पचिस करोड त्रिसठी लाख मात्र), संघीय सरकारको विशेष अनुदान तर्फ रु १,००,००,००० ।– (अक्षरेपी रु एक करोड मात्र), संघीय सरकारको समपुरक अनुदान तर्फ रु १,५०,००,००० ।– (अक्षरेपी रु एक करोड पचास लाख मात्र), संघीय सरकारको राजस्व बाँडफाँड तर्फ रु १०,०८,५८,००० ।– (अक्षरेपी रु दस करोड आठ लाख अन्ठाउन्न लाख मात्र), त्यसैगरी मधेश प्रदेश सरकारको समानिकरण अनुदान तर्फ रु ९४,३७,०००।– (अक्षरेपी रु चौरान्नबे लाख सैतिस हजार मात्र), मधेश प्रदेश सरकारको विशेष अनुदान तर्फ रु ३०,००,०००।– (अक्षरेपी रु तीस लाख मात्र), मधेश प्रदेश सरकारको समपुरक अनुदान तर्फ रु २०,००,०००।– (अक्षरेपी रु बिस लाख मात्र), र मधेश प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँड तर्फ रु ६५,००,०००।– (अक्षरेपी रु पैसठी लाख मात्र) रहेको छ ।
कार्यक्रममा उपप्रमुख सहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सवै वडाका वडाअध्यक्ष, सदस्य, कार्यपालिका सदस्यहरु उपस्थिति रहेको थियो ।